Odmowa przyłączenia do sieci fotowoltaicznej

Czy zakład energetyczny może odmówić podłączenia fotowoltaiki? Poznaj swoje prawa i ograniczenia

W obecnych czasach, kiedy rośnie świadomość ekologiczna i nieustannie poszukuje się nowych technologii, coraz więcej osób jest zainteresowanych zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych. Nie dziwi nas ta rosnąca tendencja, ze względu na korzyści jakie niesie za sobą system PV. Fotowoltaika jest równoznaczna ze zmniejszeniem rachunków za prąd, byciem eko oraz korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. Mimo tak wielu plusów jej zakup nie zawsze będzie łatwy i przyjemny. Podłączenie paneli fotowoltaicznych do sieci może napotkać przeszkody ze strony operatora, co często budzi pytania i wątpliwości wśród potencjalnych właścicieli instalacji.

Z tego względu w tym artykule postaramy się wyjaśnić, czy operator może odmówić przyłączenia do sieci fotowoltaicznej oraz jakie są przyczyny takiej decyzji. Ponadto, przyjrzymy się prawom właścicieli instalacji w tej sytuacji. Czy jest to kwestia niezgodności z przepisami prawnymi, czy może wynika z ograniczeń technicznych? 

Spis treści:

Przepisy prawne dotyczące przyłączenia do sieci fotowoltaicznej

W naszym kraju każdy system fotowoltaiczny podlega innym przepisom prawnym. Z tego względu najbardziej uprzywilejowane są mikroinstalacje o mocy do 50 kW, które mają ułatwienia w postaci preferencyjnych rozliczeń czy uproszczonych procedur. Operatorzy sieci mają obowiązek przyłączenia takich instalacji do sieci w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Mimo to, wiele osób nadal zastanawia się, czy spółka energetyczna ma prawo odmówić przyłączenia mikroinstalacji. Na szczęście nie.

Zgodnie z art. 7 ust. 8d6 pkt 2, ustawy Prawo energetyczne:

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (…) jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, w terminie 30 dni od dokonania tego zgłoszenia.

Sytuacja jest inna dla małych instalacji fotowoltaicznych (do 1 MW) oraz dużych farm (powyżej 1 MW), które mogą wpływać na stabilność sieci energetycznych. Przyłączenie takich instalacji wymaga zgody operatora sieci oraz spełnienia dwóch przesłanek: technicznych warunków oraz racjonalności ekonomicznej.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma obowiązek łączenia instalacji OZE (posiadających pierwszeństwo) z siecią energetyczną, o ile spełnione zostaną dwa wymogi określone w ustawie:

 1. Warunki techniczne, które pozwalają na podłączenie – to przede wszystkim kwestia dostępnych, niezajętych mocy przyłączeniowych.
 2. Ekonomia przyłączenia – inwestycja nie może prowadzić do wygenerowania nieproporcjonalnych kosztów dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Odmowy podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wynikają najczęściej z braku warunków technicznych, takich jak brak dostępnych mocy przyłączeniowych czy konieczność modernizacji sieci. Odmowa przyłączenia mikroinstalacji są rzadkie i zwykle związane z błędami technicznymi lub formalnymi. 

Główny problem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii stanowią stare i niewystarczająco rozbudowane sieci. Oprócz tego, w naszym kraju brakuje stacji transformatorowych, a większość linii energetycznych to sieci napowietrzne, narażone na różne zjawiska pogodowe. Operatorzy wskazują również, że odmowy wynikają z zarezerwowanych, ale niezrealizowanych inwestycji w OZE.

Odmowy w przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych

W ostatnim czasie odnotowano znaczący wzrost liczby odmów przyłączenia dużych instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza tych o mocy powyżej 1 MW. Sytuacja ta dotyczy głównie komercyjnych farm fotowoltaicznych, które mają za cel sprzedaż energii elektrycznej. Jak już wspominaliśmy wcześniej instalacje dla własnej konsumpcji przedsiębiorstw spotykają się z odmowami znacznie rzadziej.

Jednym z głównych powodów tego zjawiska jest zły stan polskich sieci elektroenergetycznych, które nie były przygotowane na tak szybkie zwiększenie mocy. Przez wiele lat inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci były niewystarczające, co doprowadziło do sytuacji, w której brakuje miejsca dla nowych OZE. Polska zrealizowała plan zwiększenia mocy energii elektrycznej z OZE w ciągu zaledwie 3-4 lat, podczas gdy pierwotnie planowany był na okres do 2040 roku.

By przeciwdziałać problemom z przyłączeniami, eksperci proponują budowę magazynów energii przy farmach PV oraz podwyższenie dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” na tego typu inwestycje. Warto jednak pamiętać, że fotowoltaika w Polsce padła ofiarą własnego sukcesu, a przestarzała sieć energetyczna nie jest w stanie sprostać rosnącej liczbie instalacji fotowoltaicznych.

Co robić w przypadku odmowy przyłączenia fotowoltaiki do sieci?

W sytuacji odmowy przyłączenia do sieci energetycznej mamy do dyspozycji różne opcje działania, które przedstawiliśmy w poniższej tabeli:

DziałanieOpis
Odwołanie się od decyzji operatoraW sytuacji, gdy uważamy, że odmowna decyzja jest nieuzasadniona możemy  złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki lub innego właściwego organu, który by nakazał operatorowi sieci ponowne rozważenie przyłączenia
Ustalenie nowego terminu przyłączeniaJeśli odmowa wynika z braku dostępnych mocy przyłączeniowych, możemy wystąpić z wnioskiem o ustalenie nowego terminu przyłączenia. Termin ten może zależeć od kolejności zgłoszeń i postępów w rozbudowie sieci energetycznej
Współpraca z innymi właścicielami instalacji fotowoltaicznychMożemy również współpracować z innymi właścicielami w regionie, aby wspólnie znaleźć rozwiązania problemów technicznych związanych z przyłączeniem do sieci. Współpraca może obejmować na przykład budowę magazynów energii

Tego rodzaju działania mogą wspomóc rozwój rynku energii słonecznej. Współpracując z operatorami sieci, organami regulacyjnymi oraz pozostałymi właścicielami instalacji, możemy przyspieszyć procesy modernizacyjne i rozbudowę sieci energetycznej, co z kolei zwiększy możliwości przyłączania nowych, odnawialnych źródeł energii.

Należy pamiętać, że nawet jeśli otrzymaliśmy odmowę przyłączenia do sieci, nie oznacza to definitywnego zakończenia naszego projektu. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE może rozstrzygać sporne sprawy związane z podłączeniem naszej instalacji fotowoltaicznej na wniosek zainteresowanej strony. Gdy nie dojdzie do porozumienia, Prezes URE może samodzielnie ustalić treść umowy, biorąc pod uwagę interesy obu stron. Od decyzji Prezesa URE przysługuje nam odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, który pełni rolę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Krok po kroku: Jak podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci energetycznej

 1. Jak zgłosić wniosek o przyłączenie do sieci fotowoltaicznej?

Aby zgłosić wniosek o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej. Wnioski można złożyć osobiście, pocztą, e-mailem lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej operatora. Upewnij się, że wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki.

 1. Jakie dokumenty są wymagane?
 • Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji
 • Schemat podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
 • Parametry techniczne, charakterystyki ruchowe i eksploatacyjne przyłączanych urządzeń, w tym specyfikacje techniczne i karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli dotyczy)
 1. Jakie są terminy rozpatrzenia wniosku?

Chcąc podłączyć swoją mikroinstalację do sieci operatora, należy zgłosić to co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Po otrzymaniu zgłoszenia, operator dokona oceny pod względem merytorycznym i formalnym. Jeśli zgłoszenie okaże się niekompletne, zostaniesz poproszony o uzupełnienie brakujących informacji, a termin na poprawienie wniosku wyniesie co najmniej 30 dni.

Gdy operator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzi kontrolę stanu technicznego mikroinstalacji. Następnie zamontowany zostanie układ zabezpieczający oraz licznik zdalnego odczytu, co pozwoli na przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Cały proces przyłączenia jest bezpłatny, gdyż operator pokrywa koszty montażu urządzeń.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, będziesz musiał uregulować sprawy związane z umową kompleksową, jeśli jesteś prosumentem lub umowami o sprzedaży i dystrybucji energii w pozostałych przypadkach. Operator dokona przyłączenia mikroinstalacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, co umożliwi Ci korzystanie z nowego źródła energii.

Skorzystaj z naszych usług

Jeśli planujesz instalację systemu fotowoltaicznego, to zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy pomoc nie tylko w trakcie planowania, ale również jesteśmy do Twojej dyspozycji po zakończeniu realizacji projektu. Skorzystaj z naszej bezpłatnej konsultacji i dowiedz się, czy istnieje możliwość użytkowania paneli fotowoltaicznych bez podłączenia do sieci.

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/287

(32) 630 40 01 Pon - Pt 9:00-17:00

Prośba o kontakt
W czym możemy Ci pomóc?

Skorzystaj z naszej prośby o telefon zwrotny, a nasz ekspert oddzwoni do Ciebie w wybranym przez Ciebie terminie.

  * Wymagane pola

  Dziękujemy bardzo! Twoje dane zostały pomyślnie przesłane

  Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

  Wyślij wiadomość
  W czym możemy Ci pomóc?

  Wyślij do nas wiadomość, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

   * Wymagane pola

   Dziękujemy bardzo! Twoje dane zostały pomyślnie przesłane

   Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

   Zapisz się do naszego newslettera
   W czym możemy Ci pomóc?

   Otrzymuj informacje i aktualizacje dotyczące naszej oferty